Obchodné podmienky - www.autanasvadbu.sk

1. Poskytovateľ (Web Web, v.o.s., so sídlom Čilistovská 588/3, Šamorín 93101, IČO: 44 734 921, DIČ: 202 283 5188), poskytuje služby prenájmu motorových vozidiel objednávateľovi na základe objednávky cez webovú stránku (autonasvadbu.webweb.sk), či cez iné elektronické komunikačné kanály (email, sociálne siete a pod.). Objednávateľ odoslaním záväznej objednávky súhlasí s obchodnými podmienkami uverejnenými na webovom sídle.

2. Poskytovateľ poskytuje objednávateľovi vozidlá na základe aktuálnej ponuky na svadby, narodeniny, firemné akcie, fotografovanie, osobnú dopravu, či iné príležitosti podľa želania zákazníka.

3. Poskytovateľ poskytuje objednávateľovi na dohodnutú dobu motorové vozidlo spolu so šoférom. Čas prenájmu sa počíta od pristavenia vozidla ku zákazníkovi (cesta ku zákazníkovi a späť sa nepočíta). Motorové vozidlo nie je oprávnený obsluhovať nikto iný ako osoba poverená poskytovateľom.

4. Po prijatí objednávky na konkrétne vozidlo a na konkrétny termín, je potrebné uhradiť zálohu po vystavení zálohovej faktúry do 14 kalendárnych dní. Celú sumu je potrebné uhradiť najneskôr 4 týždne pred termínom akcie. Pokiaľ je vozidlo objednané menej ako 8 týždňov pred termínom akcie, platí sa ihneď celá suma objednávky.

5. V individuálnych prípadoch, je možné dohodnúť iný spôsob platby priamo s poskytovateľom, po odoslaní záväznej objednávky.

6. Storno poplatky za zrušenie objednávky zo strany objednávateľa viac ako 4 týždne pred plánovaným termínom akcie, je 50% zo zálohy. V prípade 2 až 4 týždňov pred plánovaným termínom akcie je to 50% z minimálnej ceny prenájmu. V prípade 2 týždňov a menej pred termínom plánovanej akcie je to 100% z minimálnej ceny za prenájom. Presné ceny za zálohu a minimálne ceny za prenájom, sú uvedené v cenníku pre každé motorové vozidlo osobitne.

Storno poplatky viac ako 4 týždne pred termínom 50% zo zálohy
2 až 4 týždne pred termínom 50% z minimálnej ceny za prenájom
menej ako 2 týždne pred termínom 100% z minimálnej ceny za prenájom

7. V cene vozidla je pri objednávke na 3 hodiny zahrnutých 100 km cesty prejdených samotným vozidlom. Pri 6 hodinách 150 km. Pri objednávke na 1 alebo 2 hodiny sa platí celá prejdená vzdialenosť. Vzdialenosť sa počíta od sídla firmy Web Web, v.o.s., mesta Šamorín, okres Dunajská Streda. Pri prejdenej vzdialenosti sa k cene účtuje cena podľa aktuálneho cenníka za každý prejdený kilometer navyše. Cena za kilometre bude priúčtovaná k faktúre na uhradenie pred termínom akcie. Počet kilometrov sa počíta na základe maps.google.com, pričom východzí bod je mesto Šamorín a cieľové miesto, je miesto konania akcie.

8. Pokiaľ má záujem objednávateľ prejsť väčšiu vzdialenosť od cieľového miesta, je povinný túto skutočnosť oznámiť pred konaním samotnej akcie. Pokiaľ k tomu nedôjde, je potrebné uhradiť kilometre prejdené nad rámec dohody, vodičovi na mieste.

9. V prípade svadby, je v cene zahrnutá aj výzdoba auta stuhou z aktuálnej ponuky. Individuálne požiadavky na výzdobu, nie sú zahrnuté v cene.

10. Poskytovateľ sa zaväzuje vozidlo pristaviť v čistom stave (exteriér aj interiér), v prípade svadby aj s dohodnutou výzdobou. Šofér bude oblečený vhodne k príležitosti. Pokiaľ by boli špeciálne požiadavky na oblečenie šoféra, je potrebné túto skutočnosť dohodnúť v dostatočnom predstihu pred termínom akcie.

11. Objednávateľ sa zaväzuje udržiavať v motorovom vozidle čistotu a poriadok. Takisto sa zaväzuje vyhýbať správaniu, ktoré by mohlo spôsobiť poškodenie interiéru alebo exteriéru motorového vozidla. Objednávateľ takisto berie na vedomie, že v súlade s Občianskym zákonníkom 40/1964 Zb. podľa § 420a, je zodpovedný za škody spôsobené na cudzom majetku a v prípade potreby, je povinný vzniknuté škody uhradiť poskytovateľovi.

12. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na vypýtanie zálohy za eventuálne škody, ktoré môžu byť na motorovom vozidle spôsobené. Pokiaľ si poskytovateľ uplatní nárok na vyplatenie takejto zálohy (napríklad pri fotografovaní alebo inej činnosti kde hrozí zvýšené riziko poškodenia), je povinný túto zálohu na eventuálne škody objednávateľ uhradiť spolu s plnou čiastkou za prenájom. Táto záloha bude po ukončení prenájmu vrátená objednávateľovi v plnej výške ak nedôjde k poškodeniu motorového vozidla. V prípade poškodenia motorového vozidla, bude objednávateľovi vrátené, iba výška zodpovedajúca rozdielu výšky zálohy a vzniknutej škody.

13. V prípade nemožnosti plnenia poskytnutia vozidla zo strany dodávateľa, garantuje poskytovateľ vrátenie celej sumy poskytnutej objednávateľom, prípadne ponúkne objednávateľovi iné vozidlo dostupné pre termín akcie so zľavou 20% z cenníkovej ceny vozidla.

14. Fotografické zábery alebo video záznamy vyhotovené z motorového vozidla nie je možné použiť na komerčné účely bez predošlého súhlasu poskytovateľa. Vyhotovené zábery je možné bez súhlasu poskytovateľa použiť iba pre osobné účely objednávateľa.

Spracovanie osobných údajov a ich ochrana

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov týchto internetových stránok (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva prevádzkovateľ. Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v nasledovných prípadoch:
a) spracúvanie osobných údajov pri odoslaní objednávky
b) pri kontaktovaní poskytovateľa cez email alebo sociálne siete (ďalej iba elektronicky)

2. Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje:

Spracúvanie osobných údajov / Osobné údaje
pri odoslaní objenávky / meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby

3. Právnym základom spracovania osobných údajov pri vybavovaní objednávok je plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej na diaľku (prostredníctvom týchto stránok) medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť. Tieto osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. v prípade niektorých údajov na daňových dokladoch minimálne po dobu 10 rokov.

4. Osobné údaje, ktoré budú ďalšiemu prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytnuté, nebudú zverejnené a slúžia výhradne za účelom zodpovedania otázky či podnetu Dotknutej osoby daným prevádzkovateľom.Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi, ktorý tieto údaje spracúva. Osobné údaje budú spracované do doby zodpovedania Dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu odoslaného elektronicky, teda po dobu trvania účelu ich spracovania.

5. Právnym základom spracovania osobných údajov pri registrácii na webových stránkach je plnenie práv a povinností pri poskytovaní služieb spojených s užívateľským účtom, ktoré by inak nebolo možné poskytovať v plnom rozsahu.Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s užívateľským účtom, teda po dobu trvania účelu ich spracovania.

6. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený poskytovateľ služieb spočívajúcich v zaistení riadnej prevádzky týchto webových stránok, pri ktorých môže prísť do styku s osobnými údajmi, poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov Prevádzkovateľa (ďalej jednotlivo len „Sprostredkovateľ“).

7. Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

8. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.